Giới thiệu Đảng bộ

Đảng bộ Cotana Group tiền thân là một Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng uỷ quận Đống Đa, TP. Hà Nội, được thành lập vào ngày 03/04/2000.

Đảng bộ Cotana Group hiện nay có 6 Chi bộ với gần 80 Đảng viên, đều là những cán bộ chủ chốt trong công ty mẹ và các công ty con, công ty thành viên.

Một số hình ảnh về các lần ĐH Đảng bộ:

Ban chấp hành Đảng bộ Cotana Group nhiệm kỳ III (2015 – 2020)

ĐH Đảng bộ lần II (nhiệm kỳ 2010 – 2015)

Đại hội Đảng bộ lần thứ I ( nhiệm kỳ 2005 – 2010)

Đảng bộ Cotana Group là tổ chức có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Công ty. Đảng bộ Cotana Group:

– Lãnh đạo toàn diện các công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Lãnh đạo các đoàn thể chính trị của Công ty.

– Giáo dục, bồi dưỡng quần chúng hiểu biết về Đảng nhằm phát triển Đảng viên mới trong toàn thể CBNV của Công ty.

Các Đảng viên luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong các lĩnh vực hoạt động và là lực lượng nòng cốt quyết định sự lớn mạnh của Công ty. Song song với việc kiện toàn đội ngũ cấp ủy, Đảng bộ Công ty luôn quan tâm tới công tác đổi mới, cơ cấu lại các tổ chức Đảng trực thuộc cho phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty. Ngoài ra, Đảng uỷ cũng sát sao chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên Cotana Group thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; động viên cán bộ, đảng viên, người lao động tập trung trí tuệ, khắc phục khó khăn, tìm mọi biện sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ban lãnh đạo Cotana Group đặc biệt chú trọng tới công tác phát triển Đảng. Đảng bộ Công ty có rất nhiều đảng viên là các cán bộ trẻ có trình độ đại học và trên đại học. Nhiều năm liền liên tục, Đảng bộ Công ty đạt thành tích là cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của Thành phố Hà Nội.

Một số hình ảnh về hoạt động của Đảng bộ Cotana Group:                                                                        Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đào Ngọc Thanh và đồng chí Nguyễn Thắng (chi bộ số 1)

Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bùi Ngọc Vanh (thuộc chi bộ số 02)

Lễ trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hữu Có (đảng viên thuộc chi bộ số 01)

Lễ kết nạp đồng chí Vũ Thị Hoa thuộc chi bộ số 02

Một buổi học Nghị quyết của Đảng