Diệp lâm chi

Báo cáo tài chính

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2020 so với cùng kỳ
02
BCTC hợp nhất bán niên 2020
03
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ bán niên soát xét 2020 so với cùng kỳ
04
BCTC Công ty mẹ bán niên 2020
05
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 2 so với cùng kỳ
06
BCTC Hợp nhất Quý II/2020
07
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ quý II/2020 so với cùng kỳ
08
BCTC Công ty mẹ Quý II/2020
09
Báo cáo quản trị bán niên năm 2020
10
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 1/2020 so với cùng kỳ
11
BCTC Hợp nhất Quý I/2020
12
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ Quý 1/2020 so với cùng kỳ
13
Giải trình chênh lệch trên BCTC hợp nhất năm 2019 trước và sau kiểm toán
14
Báo cáo thường niên năm 2019
15
giải trình chênh lệch LNST trên BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2019 so với cùng kỳ
16
BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2019
17
giải trình chênh lệch LNST trên BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2019 so với cùng kỳ
18
BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2019

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND