Diệp lâm chi

Báo cáo tài chính

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
BCTC hợp nhất quý 4
02
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 4
03
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý IV
04
Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết
05
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý III so với cùng kỳ
06
Báo cáo TC hợp nhất quý III
07
Giải trình CL LNST trên BCTC Công ty mẹ quý 3 so với cùng kỳ
08
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý III
09
CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất bán niên 2019
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất  bán niên 2019 trước và sau soát ...
10
CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ bán niên 2019
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên 2019 so với cùng ...
11
CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 2
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 so với cùng kỳ. ...
12
CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ quý 2
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 so với cùng kỳ. ...
13
CSC: Báo cáo quản trị bán niên 2019
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo quản trị bán niên 2019. Chi tiết xem file đính kèm!            
14
CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 1/2019 so với cùng kỳ
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019 so với cùng ...
15
CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ quý I/2019 so với cùng kỳ
Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I/2019. Chi tiết xem ...
16
CSC: Báo cáo thường niên năm 2018
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo thường niên năm 2018. Chi tiết xem file đính kèm! Báo cáo thường niên 2018       
17
CSC: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018. Chi tiết xem file đính kèm! BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018      
18
CSC: BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2018 và giải trình CL LNST trên BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2018 so với cùng kỳ
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông bản Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm ...

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND