Diệp lâm chi

Báo cáo tài chính

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
BCTC hợp nhất đã kiểm toán
02
BCTC riêng đã kiểm toán
03
BCTC Hợp nhất Quý IV
04
BCTC công ty mẹ Quý IV
05
BCTC công ty mẹ giữa niên độ Quý III năm 2023
06
BCTC hợp nhất giữa niên độ Quý III năm 2023
07
BCTC kiểm toán công ty mẹ giữa niên độ
08
BCTC kiểm toán hợp nhất giữa niên độ
09
BCTC hợp nhất Quý II năm 2023
10
BCTC Công ty mẹ Quý II năm 2023
11
BCTC riêng Quý I/2023
12
BCTC hợp nhất Quý I/2023
13
BCTC riêng đã kiểm toán năm 2022
14
BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022
15
CV số 03 Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Công ty mẹ Quý IV/2022
16
BCTC Công ty mẹ Quý IV/2022
17
CV số 04 giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Hợp nhất Quý IV/2022
18
BCTC Hợp nhất Quý IV/2022

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND