Diệp lâm chi

Tin tức Cổ Đông

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Điều lệ sửa đổi năm 2022
02
Cập nhật các nội dung sửa đổi bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
03
Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
04
TB về ngày chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
05
Thông báo của VSD về ngày DKCC và xác nhận danh sách người SHCK
06
Thông báo VV ngày ĐKCC thực hiện quyền than dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chốt ngày 18/03/2022
07
Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
08
Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu
09
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
10
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
11
Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty
12
Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu
13
Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
14
CBTT - NQ HĐQT vv triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020
15
Báo cáo thường niên năm 2020
16
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
17
Công bố thông tin về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
18
Thông báo của VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người SHCK

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND