TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. BIỂU MẪU NỘI BỘ

1. Phiếu đề xuất chung Download

2. Đề xuất bảo dưỡng sửa chữa Download

3. Đề xuất VPP Download

4. Đăng ký sử dụng xe Download

5. Đơn xin ký tiếp HĐLĐ Download

6. Đơn xin nghỉ phép Download

7. Biên bản bàn giao công việc Download

8. Tờ trình Download

9. Biên bản bàn giao tài sản Download

10. Biên bản họp Download

11. Báo cáo Download

12. Đơn xin việc Download

13. Đơn xin nghỉ việc Download

14. Phiếu giao việc Download

15. Công văn Download

16. Quyết định Download

17. Bảng chấm công Download

18. Bản đánh giá tháng dành cho nhân viên Download

19. Bản đánh giá tháng dành cho cấp quản lý Download

20. Báo cáo và đăng ký công việc tháng Download

21. Biên bản họp giao ban công trường Download

22. Đề xuất tuyển dụng Download

II. TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁC

1. Luật Xây dựng

2. Bộ Luật lao động

3. Luật Bảo hiểm Y tế

4. Luật Bảo hiểm Y tế – sửa đổi, bổ sung