Chuyên mục lưu trữ: Trang cổ đông

CSC: Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch LNST hợp nhất quý II năm 2012.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch LNST hợp nhất quý II năm 2012. Bảng chi tiết xem tại đây: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2/ 2012 GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ

CSC: Thông báo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông báo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012 về việc: 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Chi tiết thông báo xem tại đây: Thông báo họp …

CSC: Thông báo của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành

Thực hiện nghị quyết của HĐQT ngày 28/06/2012 về việc kiện toàn nhân sự HĐQT và ban TGĐ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc bổ nhiệm giám đốc điều hành (kèm theo quyết định của HĐQT). Chi tiết xem tại đây: Quyết định bổ nhiệm Giám …

CSC: Thông báo về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bổ nhiệm phó TGĐ

Thực hiện nghị quyết của HĐQT ngày 28/06/2012 về việc kiện toàn nhân sự HĐQT và ban TGĐ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng thông báo tới quý cổ viagra cost @ buy cialis @ buy viagra @ cialis sales hong kong @ buy cialis @ viagra pharmacy price @ buy cialis …