Chuyên mục lưu trữ: Trang cổ đông

CSC: Báo cáo quản trị năm 2018

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo quản trị năm 2018. Chi tiết xem file đính kèm! Báo cáo Quản trị năm 2018          

CSC: CV chấp thuận của UBCKNN về BC kết quả phát hành CP ESOP

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Chi tiết xem file đính kèm! CV chấp thuận của UBCKNN về BC  kết quả phát …

CSC: CBTT thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết xem file đính kèm! CBTT thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành.

CSC: BC kết quả phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Chi tiết xem file đính kèm! BC kết quả phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động.