Chuyên mục lưu trữ: Trang cổ đông

CSC: CBTT về dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công bố thông tin về dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết xem file đính kèm! 1. Chương trình 2. Thư mời 3. Thư xác nhận 4. Giấy ủy quyền 5. Phiếu đóng góp ý kiến 6. …

CSC: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018. Chi tiết xem file đính kèm! BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018      

CSC: BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2018 và giải trình CL LNST trên BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2018 so với cùng kỳ

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông bản Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2018 so với cùng kỳ. Chi tiết xem file đính kèm! 1. BCTC kiểm …

CSC: TB về ngày chính thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tài liệu kèm theo

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về ngày chính thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tài liệu kèm theo! Chi tiết xem file đính kèm! 1. TB về ngày chính thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2. Thư mời tham dự Đại hội 3. Chương …