Chuyên mục lưu trữ: Trang cổ đông

CSC: TB ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019. Chi tiết xem file đính kèm! TB ngày ĐKCC thực  hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019        

CSC: CV chấp thuận gia hạn nộp BCTC Quý và Bán niên năm 2019

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Công văn chấp thuận gia hạn nộp Báo cáo Tài chính Quý và Bán niên năm 2019. Chi tiết xem file đính kèm!  CV chấp thuận gia hạn nộp BCTC Quý và Bán niên năm 2019          

CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất Quý IV/2018 so với cùng kỳ

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018 so với cùng kỳ. Chi tiết xem file đính kèm! 1. BCTC hợp nhất quý 4 năm 2018 2. Giải trình …

CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC Công ty mẹ Quý IV/2018 so với cùng kỳ

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2018 so với cùng kỳ. Chi tiết xem file đính kèm! 1. BCTC công ty mẹ quý 4 năm 2018. 2. Giải trình …