Chuyên mục lưu trữ: Trang cổ đông

CSC: BB và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Chi tiết xem file đính kèm! 1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019  

CSC: Báo cáo thường niên năm 2018

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo thường niên năm 2018. Chi tiết xem file đính kèm! Báo cáo thường niên 2018       

CSC: Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2019 – 2024 DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2024        

CSC: CBTT về dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công bố thông tin về dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết xem file đính kèm! 1. Chương trình 2. Thư mời 3. Thư xác nhận 4. Giấy ủy quyền 5. Phiếu đóng góp ý kiến 6. …