Chuyên mục lưu trữ: Trang cổ đông

CSC: BCTC bán niên và giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên Hợp nhất

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính bán niên và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ. Chi tiết xem file đính kèm! 1. BCTC bán niên hợp nhất 2. Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC …

CSC: BCTC bán niên và giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên Công ty mẹ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính bán niên và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ. Chi tiết xem file đính kèm! 1. BCTC bán niên Công ty mẹ. 2. Giải trình chênh lệch LNST trên …

CSC: BCTC và giải trình chênh lệch LNST hợp nhất quý II

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch LNST hợp nhất quý II. Chi tiết xem file đính kèm! 1. Báo cáo tài chính hợp nhất quý II. 2. Giải trình chênh lệch LNST hợp nhất quý II.

CSC: BCTC và giải trình chênh lệch LNST công ty mẹ Quý II

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch LNST công ty mẹ quý II. Chi tiết xem file đính kèm! 1. Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II. 2. Giải trình chênh lệch LNST công ty mẹ quý II.