Chuyên mục lưu trữ: Trang cổ đông

BCTC công ty mẹ bán niên và giải trình CL LNST trên BCTC bán niên 2017

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2017. Chi tiết xem file đính kèm! 1. BCTC công ty mẹ bán niên năm …

Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu kèm theo

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu kèm theo. Chi tiết xem file đính kèm! Phiếu lấy ý kiến cổ đông

CSC: Thông báo của VSD về việc chấp thuận ngày ĐKCC thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo của VSD về việc chấp thuận ngày ĐKCC thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết xem file đính kèm! TB chấp thuận của VSD về ngày ĐKCC thực hiện quyền lấy ý kiến cổ …

CSC: BCTC và giải trình CL số liệu trên BCTC Hợp nhất Quý II so với cùng kỳ

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch số liệu trên báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II so với cùng kỳ. Chi tiết xem file đính kèm! 1. BCTC Hợp nhất Quý II.  2. Giải trình CL …