Chuyên mục lưu trữ: Báo cáo tài chính

CSC: Báo cáo quản trị bán niên 2019

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo quản trị bán niên 2019. Chi tiết xem file đính kèm!              

CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 1/2019 so với cùng kỳ

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019 so với cùng kỳ. Chi tiết xem file đính kèm! 1. BCTC hợp nhất Quý 1. 2. Giải trình LNST trên BCTC …

CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ quý I/2019 so với cùng kỳ

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I/2019. Chi tiết xem file đính kèm! 1. BCTC công ty mẹ Quý I 2. Giải trình LNST trên BCTC công ty mẹ …

CSC: Báo cáo thường niên năm 2018

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo thường niên năm 2018. Chi tiết xem file đính kèm! Báo cáo thường niên 2018