Chuyên mục lưu trữ: Trang cổ đông

CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất bán niên 2019

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất  bán niên 2019 trước và sau soát xét; chênh lệch LNST trên BCTC bán niên năm 2019 so với cùng kỳ của công ty Chi tiết …

CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ bán niên 2019

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên 2019 so với cùng kỳ. Chi tiết xem file đính kèm!   BCTC công ty mẹ bán niên 2019 Giải trình CL LNST …

CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 2

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 so với cùng kỳ. Chi tiết xem file đính kèm!    

CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ quý 2

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 so với cùng kỳ. Chi tiết xem file đính kèm!