Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2019

CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 1/2019 so với cùng kỳ

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019 so với cùng kỳ. Chi tiết xem file đính kèm! 1. BCTC hợp nhất Quý 1. 2. Giải trình LNST trên BCTC …

CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ quý I/2019 so với cùng kỳ

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I/2019. Chi tiết xem file đính kèm! 1. BCTC công ty mẹ Quý I 2. Giải trình LNST trên BCTC công ty mẹ …

CSC: Biên bản họp HĐQT vv bầu Chủ tịch HĐQT

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT. Chi tiết xem file đính kèm! Biên bản họp HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024        

CSC: BB và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Chi tiết xem file đính kèm! 1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019