Lưu trữ hàng tháng: Tháng Bảy 2017

CSC: Thông báo của VSD về việc chấp thuận ngày ĐKCC thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo của VSD về việc chấp thuận ngày ĐKCC thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết xem file đính kèm! TB chấp thuận của VSD về ngày ĐKCC thực hiện quyền lấy ý kiến cổ …

CSC: BCTC và giải trình CL số liệu trên BCTC Hợp nhất Quý II so với cùng kỳ

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch số liệu trên báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II so với cùng kỳ. Chi tiết xem file đính kèm! 1. BCTC Hợp nhất Quý II.  2. Giải trình CL …

CSC: BCTC và giải trình CL số liệu trên BCTC Công ty mẹ Quý II so với cùng kỳ

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ công bản Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch số liệu trên báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II so với cùng kỳ. Chi tiết xem file đính kèm! 1. BCTC Công ty mẹ Quý II. 2. Giải …

CSC: Thông báo của HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo của HĐQT vềngày ĐKCC thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết xem file đính kèm! TB về việc ngày ĐKCC thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.