Lưu trữ hàng tháng: Tháng Ba 2017

CSC: Giải trình số liệu chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất năm 2016 trước và sau kiểm toán và giải trình chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất năm 2016 kiểm toán so với cùng kỳ

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Giải trình số liệu chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất năm 2016 trước và sau kiểm toán và giải trình chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất năm 2016 kiểm toán so với cùng kỳ. Chi tiết xem file đính kèm! Giải …

CSC: Giải trình số liệu chênh lệch LNST trên BCTC năm 2016 trước và sau kiểm toán và giải trình chênh lệch LNST trên BCTC năm 2016 kiểm toán so với cùng kỳ của công ty mẹ

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Giải trình số liệu chênh lệch LNST trên BCTC năm 2016 trước và sau kiểm toán và giải trình chênh lệch LNST trên BCTC năm 2016 kiểm toán so với cùng kỳ của công ty mẹ. Chi tiết xem file đính …

CSC: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Bản Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016. Chi tiết xem file đính kèm! Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016   

CSC: Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016 – Công ty mẹ

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016 – Công ty mẹ. Chi tiết xem file đính kèm! Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 – Công ty mẹ.