CSC: Thông báo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông báo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012 về việc:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Chi tiết thông báo xem tại đây: Thông báo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012