CSC: Tài liệu gửi cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường 2012

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam gửi tới quý cổ đông nội dung chương trình tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2012.

Tài liệu đính kèm:

– Thư mời

– Thư xác nhận

– Giấy ủy quyền

– Chương trình ĐH

– Tờ trình miễn nhiệm TV HDQT

Tờ trình bầu bổ sung TV HDQT

– DS CĐ không gửi được thư mời