CSC: Biên bản họp HĐQT vv bầu Chủ tịch HĐQT

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT.

Chi tiết xem file đính kèm!

Biên bản họp HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024