CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất bán niên 2019

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất  bán niên 2019 trước và sau soát xét; chênh lệch LNST trên BCTC bán niên năm 2019 so với cùng kỳ của công ty

Chi tiết xem file đính kèm!

 

BCTC hợp nhất bán niên

Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất bán niên 2019