CSC: BCTC và giải trình chênh lệch LNST công ty mẹ Quý II

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch LNST công ty mẹ quý II.

Chi tiết xem file đính kèm!

1. Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II.

2. Giải trình chênh lệch LNST công ty mẹ quý II.