TẦM NHÌN – ĐỊNH HƯỚNG

Xây dựng COTANA GROUP trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh, hoạt động có hiệu quả, tăng trưởng bền vững của Việt Nam

COTANA GROUP – Niềm tin cho ngôi nhà Việt

TRIẾT LÝ CỦA CHÚNG TÔI

  • Đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu, con người là nguồn tài sản vô giá, là sức mạnh của COTANA GROUP
  • Đoàn kết trong công việc, tính kỷ luật cao là giá trị cốt lõi, là truyền thống văn hóa của COTANA GROUP
  • Chất lượng sản phẩm cao, dịch vụ chuyên nghiệp
  • Lợi nhuận là một trong những yêu cầu của sự tồn tại và phát triển
  • Trách nhiệm với xã hội là một trong những mục tiêu hàng đầu của COTANA GROUP

 

NGUYÊN TẮC ĐỊNH HƯỚNG

  • Đào tạo nguồn nhân lực. Không ngừng cải tiến và đổi mới
  • Khách hàng là đối tác phục vụ quan trọng nhất
  • Quan hệ hợp tác rộng rãi trên tất cả mọi lĩnh vực