Diệp lâm chi

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ CHÍ LINH

Đơn vị thi công: Cotana Group
Chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Hải Dương.
Giá trị Hợp đồng: 31,4 tỷ đồng
Địa điểm: Khu tái định cư, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

Dự án Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (bao gồm trụ sở làm việc 7 tầng và các hạng mục phụ trợ khác) được thực hiện theo Quyết định số 1992/QĐ-CT ngày 31/10/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế. Dự án có tổng diện tích đất sử dụng là 5000m2 trong đó diện tích xây dựng là 769m2,diện tích sàn làm việc là 3.709m2.

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND