Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2012

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2012.

Chi tiết xem tại đây:

Giải trình số liệu chênh lệch BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2012