CSC: Thông báo họp ĐHCĐ thường niên 2015

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC): Thông báo họp ĐHCĐ thường niên 2015.

Chi tiết xem tại đây:

Thông báo họp

ĐHCĐ thường niên 2015.

Thư mời.

Thư xác nhận.

Giấy ủy quyền.

Phiếu đóng góp ý kiến.

Chương trình.

Quy chế ĐH

Tài liệu gửi CĐ – BC tóm tắt KQSXKD

Tài liệu gửi CĐ – ND tờ trình xin ý kiến ĐH