CSC: Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản “Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

Chi tiết xem file đính kèm!

Nghị quyết ĐHĐCĐ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản