CSC: CV chấp thuận của UBCKNN về BC kết quả phát hành CP ESOP

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Chi tiết xem file đính kèm!

CV chấp thuận của UBCKNN về BC  kết quả phát hành CP ESOP.