CSC: CBTT về dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công bố thông tin về dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chi tiết xem file đính kèm!

1. Chương trình

2. Thư mời

3. Thư xác nhận

4. Giấy ủy quyền

5. Phiếu đóng góp ý kiến

6. Phiếu biểu quyết

7. Quy chế ĐH

8. Báo cáo sản xuất kinh doanh

9. Báo cáo tài chính phân phối lợi nhuận

10. BC ban kiểm soát

11. BC HĐQT

12. Tờ trình số 1

13. Tờ trình số2

14. Quy chế bầu cử

15. Đơn đề cử HĐQT

16. Đơn đề cử BKS

17. Đơn ứng cử HĐQT

18. Đơn ứng cử BKS

19. Phiếu bầu HĐQT

20. Phiếu bầu BKS

21. Mẫu sơ yếu lí lịch

22. Biên bản ĐHĐCĐ

23. Nghị quyết ĐHĐCĐ