CSC: CBTT thay đổi SL cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công bố Thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Chi tiết xem file đính kèm!

CBTT thay đổi số lượng cổ p hiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.