CSC: Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Chi tiết xem tại đây:

– Biên bản ĐHCĐTN năm 2014

 Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2014