CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC Công ty mẹ Quý IV/2018 so với cùng kỳ

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2018 so với cùng kỳ.

Chi tiết xem file đính kèm!

1. BCTC công ty mẹ quý 4 năm 2018.

2. Giải trình CL LNST trên BCTC Công ty mẹ quý 4 năm 2018 so với cùng kỳ.