CSC: BCTC bán niên và giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên Hợp nhất

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính bán niên và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ.

Chi tiết xem file đính kèm!

1. BCTC bán niên hợp nhất

2. Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên hợp nhất.