CSC: CBTT thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết xem file đính kèm!

CBTT thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành.