CSC: BB & NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm!

1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niêm năm 2018.

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.