Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2012

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2012:

Chi tiết xem tại đây:

Biên bản họp ĐHCĐ bất thường năm 2012

Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2012