Thông báo thay đổi tên, logo công ty.

Thông báo thay đổi tên công ty