Chuyên mục lưu trữ: Thông báo của HĐQT

CSC: Thông báo của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành

Thực hiện nghị quyết của HĐQT ngày 28/06/2012 về việc kiện toàn nhân sự HĐQT và ban TGĐ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc bổ nhiệm giám đốc điều hành (kèm theo quyết định của HĐQT). Chi tiết xem tại đây: Quyết định bổ nhiệm Giám …

CSC: Thông báo về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bổ nhiệm phó TGĐ

Thực hiện nghị quyết của HĐQT ngày 28/06/2012 về việc kiện toàn nhân sự HĐQT và ban TGĐ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng thông báo tới quý cổ viagra cost @ buy cialis @ buy viagra @ cialis sales hong kong @ buy cialis @ viagra pharmacy price @ buy cialis …