Chuyên mục lưu trữ: Trang cổ đông

CSC: BCTC và giải trình chênh lệch LNST hợp nhất quý II

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch LNST hợp nhất quý II. Chi tiết xem file đính kèm! 1. Báo cáo tài chính hợp nhất quý II. 2. Giải trình chênh lệch LNST hợp nhất quý II.

CSC: BCTC và giải trình chênh lệch LNST công ty mẹ Quý II

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch LNST công ty mẹ quý II. Chi tiết xem file đính kèm! 1. Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II. 2. Giải trình chênh lệch LNST công ty mẹ quý II.  

CSC: Báo cáo quản trị bán niên 2018

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo quản trị bản niên 2018. Chi tiết xem file đính kèm! Báo cáo quản trị bán niên 2018  

CSC: CV UBCK vv chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công văn của Ủy ban chứng khoán về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính bán niên 2018. Chi tiết xem file đính kèm! CV UBCK về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên …