Chuyên mục lưu trữ: Trang cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2012

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2012. Chi tiết xem tại đây: BCTC hợp nhất bán niên soát xét Giấy ủy quyền ký BCTC hợp nhất bán niên soát xét  

CSC: Tài liệu gửi cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường 2012

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam gửi tới quý cổ đông nội dung chương trình tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2012. Tài liệu đính kèm: – Thư mời – Thư xác nhận – Giấy ủy quyền – Chương trình ĐH – Tờ trình miễn nhiệm TV HDQT – Tờ trình bầu bổ sung TV HDQT – DS CĐ không gửi được …

Báo cáo tài chính, giải trình chênh lệch LNST có soát xét bán niên Công ty mẹ năm 2012.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch LNST có soát xét bán niên Công ty mẹ  năm 2012. Chi tiết xem tại đây: BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN CÔNG TY MẸ GIẢI TRÌNH CHÊCH LỆCH LNST BÁN NIÊN CÔNG TY MẸ

CSC: Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch LNST hợp nhất quý II năm 2012.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch LNST hợp nhất quý II năm 2012. Bảng chi tiết xem tại đây: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2/ 2012 GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ