Chuyên mục lưu trữ: Trang cổ đông

CSC: Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng  Thành  Nam trân trọng gửi tới  Quý cổ đông tài liệu  Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. Chi tiết xem tại đây: Chương trình KQSXKD công ty mẹ KQSXKD  hợp nhất mẫu phiếu biểu quyết Phiếu đóng góp ý kiến Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ Tờ  …

CSC: Báo cáo thường niên 2012

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC), trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo thường niên 2012: Chi tiết xem tại đây: BC thường niên 2012

CSC: Thông báo của Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Ngày 25/04/2013, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013, Ban tổ chức Đại hội đã gửi thư mời cho tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu CSC theo danh sách chốt ngày 08/03/2013 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp. Tuy nhiên tính …

BCTC hợp nhất kiểm toán & giải trình chênh lệch LNST năm 2012

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC), trân trọng gửi tới Quý Cổ đông BCTC hợp nhất kiểm toán & giải trình chênh lệch LNST năm 2012 Chi tiết xem tại đây: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2012 Giải trình chênh lệch LNST hợp nhất kiểm toán năm 2012