Chuyên mục lưu trữ: Trang cổ đông

CSC: BCTC và giải trình chênh lệch LNST quý I năm 2014 hợp nhất

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC), trân trọng gửi tới Quý Cổ đông BCTC và giải trình chênh lệch LNST quý I năm 2014 hợp nhất: Chi tiết xem tại đây: BCTC hợp nhất quý I năm 2014 Giải trình CL LNST quý 1-2014 hợp nhất  

CSC: BCTC và giải trình chênh lệch LNST quý I năm 2014 Công ty mẹ

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC), trân trọng gửi tới Quý Cổ đông BCTC và giải trình chênh lệch LNST quý I năm 2014 công ty mẹ: Chi tiết xem tại đây: BCTC Công ty mẹ quý I năm 2014 Giải trình CL LNST quý 1-2014 công ty mẹ  

CSC: Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Chi tiết xem tại đây: – Biên bản ĐHCĐTN năm 2014 –  Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2014    

CSC: Báo cáo thường niên năm 2013

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC), trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm 2013 Chi tiết xem tại đây: Báo cáo thường niên năm 2013