Chuyên mục lưu trữ: Trang cổ đông

CSC: BCTC & Giải trình số liệu CL trên BCTC công ty mẹ quý 4 năm 2016

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Bản Báo cáo tài chính và Giải trình số liệu chênh lệch trên BCTC công ty mẹ quý 4 năm 2016. Chi tiết xem file đính kèm! 1. BCTC công ty mẹ quý 4 năm 2016. 2. Giải trình sốliệu chênh …

CSC: BCTC & Giải trình số liệu CL trên BCTC hợp nhất quý 4 năm 2016

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tài chính và Giải trình số liệu chênh lệch trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016. Chi tiết xem file đính kèm! 1. Báo cáo hợp nhất quý 4 năm 2016. 2. Giải trình số …

CSC: Báo cáo quản trị năm 2016

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản báo cáo quản trị năm 2016. Chi tiết xem file đính kèm! Báo cáo quản trị năm 2016.  

CSC: BCTC và giải trình chênh lệch quý III/2016 – Hợp nhất

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch quý III/2016 – Hợp nhất. Chi tiết xem file đính kèm! 1. Báo cáo tài chính quý III/2016 2. Giải trình chênh lệch quý III/2016