Chuyên mục lưu trữ: Trang cổ đông

CSC: BCTC Quý II công ty mẹ và giải trình chênh lệch

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý II công ty mẹ và giải trình chênh lệch. Chi tiết xem file đính kèm: 1. Báo cáo tài chính Quý II. 2. Giải trình chênh lệch trên BCTC.  

CSC: Báo cáo quản trị bán niên

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo quản trị Bán niên. Chi tiết xem file đính kèm! Báo cáo Quản trị bán niên.

CSC: Gia hạn thời gian công bố BCTC Bán niên đã được soát xét cho năm 2016 theo TT 155/2015/TT-BTC về hướng dẫn CBTT trên TTCK

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông CV Gia hạn thời gian công bố BCTC Bán niên đã được soát xét cho năm 2016 theo TT 155/2015/TT-BTC về hướng dẫn CBTT trên TTCK. Chi tiết xem file đính kèm:  Gia hạn nộp BCTC đã  soát xét

CSC: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) trân trọng gửi tới Quý cổ đông “Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức”. Chi tiết xem file đính kèm! TB về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức