Chuyên mục lưu trữ: Trang cổ đông

CSC: BCTC kiểm toán năm 2015 và giải trình CL – Hợp nhất

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông BCTC kiểm toán năm 2015 và giải trình chênh lệch BCTC năm 2015 – Hợp nhất. Chi tiết xem file đính kèm: 1. BCTC kiểm toán năm 2015. 2. Giải trình chênh lệch BCTC kiểm toán năm 2015.

CSC: BCTC kiểm toán năm 2015 và giải trình CL – Công ty mẹ

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông BCTC kiểm toán năm 2015 và giải trình chênh lệch BCTC kiểm toán năm 2015 –  công ty mẹ. Chi tiết xem file đính kèm: 1. BCTC kiểm toán năm 2015 2. Giải trình chênh lệch BCTC kiểm toán năm 2015

Thông báo v/v Tổ chức ĐHCH thường niên năm 2016

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên  năm 2016. Chi tiết xem file đính kèm! 1. Thông báo v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016. 2. Thư mời 3. Thư xác nhận 4. Giấy ủy quyền 5. Phiếu đóng góp …

CSC: BCTC và giải trình chênh lệch LNST Quý 4 Hợp nhất

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông BCTC và giải trình chênh lệch LNST Quý IV Hợp nhất. Chi tiế xem file đính kèm: 1. BCTC Quý IV Hợp nhất. 2. Giải trình chênh lệch LNST Quý 4 Hợp nhất.