Chuyên mục lưu trữ: Trang cổ đông

CSC: CBTT thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết xem file đính kèm! CBTT thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành.

CSC: BC kết quả phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Chi tiết xem file đính kèm! BC kết quả phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động.              

CSC: CV chấp thuận BC kết quả phát hành CP của CSC

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công văn chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu của CSC. Chi tiết xem file đính kèm! CV chấp thuận BC kết quả phát hành CP của CSC            

CSC: CBTT thay đổi SL cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công bố Thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Chi tiết xem file đính kèm! CBTT thay đổi số lượng cổ p hiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.