Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2016

CSC: Giải trình số liệu chênh lệch trên BCTC công ty mẹ bán niên so với cùng kỳ

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Giải trình số liệu chênh lệch trên BCTC công ty mẹ bán niên so với cùng kỳ. Chi tiết xem file đính kèm! Giải trình số liệu trên BCTC công ty mẹ bán niên so với cùng kỳ.

CSC: Giải trình số liệu chênh lệch trên BCTC hợp nhất bán niên so với cùng kỳ

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Giải trình số liệu chênh lệch trên BCTV hợp nhất bán niên so với cùng kỳ. Chi tiết xem file đính kèm! Giải trình số liệu chênh lệch trên BCTC hợp nhất bán niên so với cùng kỳ.

CSC: BCTC hợp nhất bán niên và giải trình CL số liệu trên BCTC hợp nhất bán niên trước và sau kiểm toán

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên và giải trình chênh lệch số liệu trên Báo cáo tài chính bán niên trước và sau kiểm toán. Chi tiết xem file đính kèm! 1. BCTC hợp nhất bán niên. 2. Giải trình …

CSC: BCTC công ty mẹ bán niên

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên. Chi tiết xem file đính kèm! Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên.