Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2015

BCTC hợp nhất kiểm toán bán niên 2015 & giải trình CL LNST

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông BCTC hợp nhất kiểm toán bán niên 2015 & giải trình CL LNST. Chi tiết xem file đính kèm: 1. BCTC hợp nhất kiểm toán bán niên 2015. 2. Giải trình CL LNST.

BCTC công ty mẹ kiểm toán bán niên 2015 & giải trình CL LNST

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông BCTC công ty mẹ kiểm toán bán niên 2015 và giải trình CL LNST. Chi tiết xem file đính kèm: 1. BCTC công ty mẹ kiểm toán bán niên. 2. Giải trình CL LNST.

CSC: BCTC và giải trình CL LNST quý II/2015 – Hợp nhất

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý II/2015 – Hợp nhất. Chi tiết xem file đính kèm: 1. Báo cáo tài chính – Hợp nhất. 2. Giải trình CL LNST – Hợp nhất. …

CSC: BCTC và giải trình CL LNST quý II/2015 – Công ty mẹ

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý II/2015 – Công ty mẹ. Chi tiết xem file đính kèm: 1. Báo cáo tài chính – Công ty mẹ. 2. Giải trình  CL LNST – Công …